Vrijdag, 16 December 2011: Een steegje

Tussen de Zuiderkerkstraat en de Savornin Lohmanstraat

Steegje

Steegje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *